Organizers of REPM 2018

 

Honorary Chair
Prof. Wei Li,                   China Iron& Steel  Research Institute Group
Prof. Baogen Shen,        Institute of Physics, CAS

Prof. Zhenxi Wang,        Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., LTD
Prof. Yingchang Yang,   Peking University

 

 Chair 
Jinbo Yang,         Peking  University
Ming Yue,           Beijing Technology University 

Co-Chair

Aru Yan,              Ningbo Institute of  Industrial Technology, CAS

Xiaolei Rao,         Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., LTD
Minggang Zhu,   China Iron& Steel  Research Institute Group


Local Committee 

Jingzhi Han

Qing Pan
Shuquan Liu 
Honglin Du
changsheng Wang

Jie Yang

Wenyun Yang

Guang Tian

Yikun Fang

weiqiang Liu

Hongguo zhang

Qingmei Lu

 

Program Committee 

S. Collocott (CSIRO)
N. Dempsey (Institute Néel, CNRS/UJF)

S.Z. Dong (CISRI-Central Iron & Steel Research Institute)
O. Gutfleisch (TU Darmstadt)
G. Hadjipanayis (University of Delaware)
S. Hirosawa (ESICMM, NIMS)
K. Hono (NIMS)

Y.L. Hou (PKU)
F.X. Hu (
Institute of Physics, CAS)
J.P. Liu (University of Texas at Arlington)

S.P. Narayan (AMPRI)
D. Niarchos (NCSR Demokritos)
D. Sellmyer (University of Nebraska)
R.M.W. Strnat (Magnet-Physics Inc.)
J.P. Wang (University of Minnesota)

J.B. Yonnet (Grenoble Institute of Technology)
M. Yan ( Zhejiang University)

Z.D. Zhang (CIMR)

 

Website Management

Management & Excursion Chair

Shunquan Liu, PKU

Jie YANG,PKU

Print丨Legal note丨Sitemap丨Website analytics:more information